اندیشه ها در مورد آیه امروز...

حیات! نه فقط حیاتی زنده، بلکه حیاتی درست و واقعی! زندگیی که به ما نور می بخشد که تاریکی قادر به دزیدن آن از ما نیست. به همین خاطر خدا، عیسی را فرستاد! خدا را شکر که آن نور هنوز هم میدرخشد و تمام اسب ها و مردان شیطان نمیتوانند تاریک ترین و عمیق ترین تاریکی های شان را دوباره تولید کنند! هللویاه!

دعای من

بخاطر هر هدیه کامل و نیکو، بخاطر نوری که حتی در تاریک ترین لحظات زندگیم بر من میدرخشد، بخاطر امید زندگی کردن با تو در نور پرجلال و دست نیافتنی ات، تو را شکر میکنم و با خوشی جاودانی تو را تمجید میگویم، از حال تا ابدالآباد. بنام عیسی. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات