اندیشه ها در مورد آیه امروز...

پر واضح است که این بخش از کتاب مقدس را سکروج پیر (شخصیت خسیس کتاب سرود کریسمس یکی از نوشته های معروف چارلز دیکنز) ندیده بود! خدا همواره برای فقرا سهمی را کنار میگذارد. در این موقع سال که بسیاری از مردم به افراد بیچاره توجه بیشتری دارند، بیایید تقویم های خود را باز کرده و هفته ای را برای سخاوتمندی بطور خاص در ماههای مِه و آگوست اختصاص دهیم و دل خود را برای سخی بودن در تمام اوقات بسپاریم. باشد که بخشندگی و رسیدگی به اشخاص بیچاره فقط به سالی یکبار محدود نشود!

دعای من

ای خدا و پدر عزیز، برای تمام عطایای عالی مهربانی و فیضت از تو تشکر میکنم. لطفا دل مرا برانگیزان تا همانطور که تو به دیگران رسیدگی میکنی، من نیز چنین کنم. لطفا کمکم کن تا این روح توجه و مراقبت را در تمام سال، زنده و فعال نگه دارم و تنها محدود به ایام کریسمس نباشد. در نام عیسی تقاضا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات