اندیشه ها در مورد آیه امروز...

عیسی همچون یکی از ما مورد وسوسه قرار گرفت! او مثل ما رنج کشید! خدا با فیض خود معین کرد تا ما کسی را در آسمان داشته باشیم که بداند روبرو شدن با رنج و مرگ یعنی چه. این شناخت، تنها حکمت دانای مطلق نیست. عیسی همچنین متضمن شد که شناخت آسمان شامل تجربه انسانی نیز میشود. آیا شما سپاسگزار نیستید برای اینکه عیسی رنج و مرگ را شناخت و او اکنون زنده است تا برهاند، مبارک سازد، و در نهایت به ما انسانهای فانی کمک کند؟

دعای من

ای خدای عاشق و قادر مطلق، من آگاهم از اینکه تو مرا میشناسی و میدانی که چه چیز برای من بهترین است. اما ای پدر، من به ادراک و توجه تو اطمینان بیشتری دارم چون عیسی در مسابقه کُشتی ما با رنج و مرگ شریک شد. ممنونم ای عیسی از اینکه تو مورد مرا برای تبرئه شدن به دست راست پدر سپردی. من برای تداوم فیض پدر در نام تو، ای خداوند عیسی می طلبم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات