ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

యేసు మనలాగే శోదించబడ్డాడు! అతను మనలాగే బాధపడ్డాడు! బాధలు మరియు మరణాలను ఎదుర్కోవడం అంటే ఏమిటో తెలుసినవారు మనకొరకు పరలోకంలో వుండే విధముగా దేవుడు తన కృపలో సిద్దపరిచాడు . ఈ జ్ఞానం సర్వజ్ఞానం మాత్రమే కాదు. పరలోక యొక్క జ్ఞానం మానవ అనుభవాన్ని కలిగి ఉందని యేసు హామీ ఇచ్చాడు. యేసు బాధలు మరియు మరణాలను తెలుసుకున్నాడని మరియు అతను ఇప్పుడు విమోచన, ఆశీర్వదించడానికి మరియు చివరికి మనకు మానవులకు సహాయం చేయడానికి జీవిస్తున్నందుకు మీరు కృతజ్ఞులై లేరా?

నా ప్రార్థన

ప్రేమగల మరియు సర్వశక్తిమంతుడైన దేవా , మీరు నన్ను యెరుగుదురని నాకు తెలుసు మరియు నాకు ఏది ఉత్తమమో మీకు తెలుసు. కానీ తండ్రీ, మీ సంరక్షణ మరియు అవగాహనపై నాకు మరింత నమ్మకం ఉంది, ఎందుకంటే యేసు బాధలు మరియు మరణాలతో మేము పడుతున్న కుస్తీ పందెమును పంచుకున్నాడు. తండ్రి యొక్క కుడి చేతిలో నాకొరకైన విజ్ఞాపనము విన్నందుకు యేసు నీకు ధన్యవాదాలు. ప్రభువైన యేసు, మీ నామములో తండ్రి నిరంతర దయ కోసం నేను అడుగుతున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు