اندیشه ها در مورد آیه امروز...

عیسی به جهت نجات ما می آید! چرا؟ چون او میداند که زمانهایی که ما در آنها زندگی میکنیم، زمانهایی راحتی نیستند. او میداند که جهانی که ما در آن بسر میبریم، دچار شرارت شده است. با این وجود، این تنها واقعیت نیست. او به ما پیروزی عظیمی بوسیله صلیبش میدهد. جای هیچ تعجب نیست که ما میتوانیم به همدیگر با فیض و سلامتی سلام گوییم. فیض و سلامتی از جانب او برای ما خریداری شده.

دعای من

ای پدر، خواهش من این است که در زندگی روزمره ام، مرا در تشخیص دادن نیک و بد یاری دهی. اگرچه سعی شیطان بر این است که شرارت را در نظر من جذاب نشان بدهد، اما کمکم کن تا از شرارت متنفر باشم. متشکرم ای عیسی که برای نجات من آمدی زمانی که من گناهکار بودم و نمی توانستم خودم را برهانم. برای اینکه فیضت را با من قسمت کردی و سلامتی خودت را به من بخشیدی، از تو سپاسگزارم. من تشکرات و تمجیداتم را بوسیله روح قدوس و مبارکت و به نام عیسی تقدیمت میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change