اندیشه ها در مورد آیه امروز...

عیسی به جهت نجات ما می آید! چرا؟ چون او میداند که زمانهایی که ما در آنها زندگی میکنیم، زمانهایی راحتی نیستند. او میداند که جهانی که ما در آن بسر میبریم، دچار شرارت شده است. با این وجود، این تنها واقعیت نیست. او به ما پیروزی عظیمی بوسیله صلیبش میدهد. جای هیچ تعجب نیست که ما میتوانیم به همدیگر با فیض و سلامتی سلام گوییم. فیض و سلامتی از جانب او برای ما خریداری شده.

Thoughts on Today's Verse...

Jesus comes to our rescue! Why? Because he knows the times in which we live in aren't easy. He knows that the world in which we live is caught up in wickedness. That, however, is not the only reality. He gives us great victory through his Cross. No wonder we can greet each other with grace and peace. He purchased them for us.

دعای من

ای پدر، خواهش من این است که در زندگی روزمره ام، مرا در تشخیص دادن نیک و بد یاری دهی. اگرچه سعی شیطان بر این است که شرارت را در نظر من جذاب نشان بدهد، اما کمکم کن تا از شرارت متنفر باشم. متشکرم ای عیسی که برای نجات من آمدی زمانی که من گناهکار بودم و نمی توانستم خودم را برهانم. برای اینکه فیضت را با من قسمت کردی و سلامتی خودت را به من بخشیدی، از تو سپاسگزارم. من تشکرات و تمجیداتم را بوسیله روح قدوس و مبارکت و به نام عیسی تقدیمت میکنم. آمین.

My Prayer...

Father, please help me distinguish between good and evil as I confront them daily in my life. Make evil repulsive to me despite the many ways that Satan tries to make it look seductive. Thank you, Jesus, for coming to my rescue when I was a sinner, unable to save myself. Thank you for sharing your grace and giving me peace. Through the blessed Holy Spirit I offer my thanks and praise in Jesus' name. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of غلاطیان ۳:۱-۴

نظرات