اندیشه ها در مورد آیه امروز...

خدا پسرش را فرستاد. کس دیگری این کار را نمی کرد. او انبیاء، کاهنان، و واعظین را فرستاد. مذهب، یک چیز زمینی، قانونی، با نتیجهٔ نه چندان مطلوب بود. خدا باارزش ترین خود را یعنی پسرش را فرستاد. چرا؟ تا انسانهای کوچکی مثل من و شما را به فرزندی در خانواده اش بپذیرد و ما حقوقی برابر با منجی، پسر خدا و برادر ایمانی مان داشته باشیم!

Thoughts on Today's Verse...

God sent his Son. No one else would do. He had sent prophets, priests, and preachers. Religion remained earthbound, legalistic, and doomed. So God sent what is most precious to him, his Son. Why? So measly human beings such as you and I could be adopted into his family and have the same rights as the Savior, God's Son and our brother in the faith!

دعای من

ای خدای قدوس، از تو متشکرم برای اینکه مرا به وسیله پسرت به خانواده خودت باز آوردی. ممنون تو هستم برای اینکه موافق گناهانم با من عمل ننمودی. سپاسگزارم بخاطر اینکه مرا زیر شریعت ترک نکردی، بلکه بوسیله فیضت مرا آزاد نموده، و با من بعنوان فرزندت، داخل رابطه ای زنده و محبت آمیز شدی. متشکرم برای نقشه نجاتت که بارها در طول تاریخ عهد عتیق، مسیر آنرا برگرداندی تا زمان انجام تمام وعده هایت به کمال رسید. ممنونم برای فرستادن پسرت. در نام خداوند عیسی مسیح از تو تشکر میکنم. آمین.

My Prayer...

Thank you, Holy God, for bringing me back into your family through your Son. Thank you for not treating me as my sins deserve. Thank you for not leaving me under Law, but redeeming me through your grace into a dynamic love relationship as your child. Thank you for your plan of redemption that wound its way through Old Testament history until the time came to fulfill all your promises. Thank you for sending your Son. In the name of the Lord Jesus Christ I thank you. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of غلاطیان ۴:۴-۵

نظرات