اندیشه ها در مورد آیه امروز...

خدا پسرش را فرستاد. کس دیگری این کار را نمی کرد. او انبیاء، کاهنان، و واعظین را فرستاد. مذهب، یک چیز زمینی، قانونی، با نتیجهٔ نه چندان مطلوب بود. خدا باارزش ترین خود را یعنی پسرش را فرستاد. چرا؟ تا انسانهای کوچکی مثل من و شما را به فرزندی در خانواده اش بپذیرد و ما حقوقی برابر با منجی، پسر خدا و برادر ایمانی مان داشته باشیم!

دعای من

ای خدای قدوس، از تو متشکرم برای اینکه مرا به وسیله پسرت به خانواده خودت باز آوردی. ممنون تو هستم برای اینکه موافق گناهانم با من عمل ننمودی. سپاسگزارم بخاطر اینکه مرا زیر شریعت ترک نکردی، بلکه بوسیله فیضت مرا آزاد نموده، و با من بعنوان فرزندت، داخل رابطه ای زنده و محبت آمیز شدی. متشکرم برای نقشه نجاتت که بارها در طول تاریخ عهد عتیق، مسیر آنرا برگرداندی تا زمان انجام تمام وعده هایت به کمال رسید. ممنونم برای فرستادن پسرت. در نام خداوند عیسی مسیح از تو تشکر میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات