اندیشه ها در مورد آیه امروز...

شريعت، قربانيها، تقدس، حتى اعمال مذهبى قادر به انجام آن نبودند. تنها عيسى است كه ميتواند بطور كامل آمرزش گناهان را به ارمغان آورد و اوست كه بتنهايي ميتواند ما را كاملن عادل و مقدس گرداند. بخشش گناهان و عدالت از طريق اوست كه بما ميرسند.

دعای من

پدر عادل و قدوس،خداى قادر مطلق، من اعتراف ميكنم كه پسر تو عيسى مسيح، منجى و خداوند من است. اى عيسى سپاسگزارم از اينكه تو خداوند من هستى و بهاى گناهم را پرداختى. اى روح القدس متبارك، از تو مدد ميجويم تا بيش از پيش خصوصيات و شفقت عيسى در زندگيم آشكار گردد. در نام عيسى است كه اين بركت را ميطلبم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات