ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ధర్మశాస్త్రము చేయలేకపోయింది. బలులు చేయలేకపోయాయి. దైవభక్తి అది చేయలేకపోయింది. మతపరమైన ఆచారాలు చేయలేవు. యేసు మాత్రమే పూర్తి పాప క్షమాపణ తీసుకురాగలడు. యేసు మాత్రమే మనలను పూర్తిగా నీతిమంతులుగా మరియు పవిత్రులుగా చేయగలడు. క్షమాపణ మరియు నీతి అతని ద్వారా వస్తాయి.

నా ప్రార్థన

పవిత్రమైన మరియు నీతిమంతుడైన తండ్రీ, సర్వశక్తిమంతుడైన దేవా, నీ కుమారుడు నా రక్షకుడు మరియు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు అని నేను అంగీకరిస్తున్నాను. యేసు నా ప్రభువుగా ఉండి, నా పాపాలకు మూల్యం చెల్లించినందుకు నీకు ధన్యవాదాలు. ఆశీర్వదించబడిన పవిత్రాత్మ, మీరు నా జీవితంలో యేసు పాత్ర మరియు కరుణను మరింతగా రూపొందించడంలో నాకు సహాయం చేయమని నేను అడుగుతున్నాను. యేసు నామంలో నేను ఈ ఆశీర్వాదం కోసం అడుగుతున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change