ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

กฎไม่สามารถช่วยให้พ้นจากบาปได้ การเสียสละไม่สามารถช่วยได้ ความเคร่งครัดในทางศาสนาไม่สามารถช่วยได้ มีเพียงพระเยซูเท่านั้น ที่สามารถนำให้การยกโทษความผิดบาปมาถึงเราอย่างบริบูรณ์ มีเพียงพระเยซู ที่สามารถทำให้เราชอบธรรมและบริสุทธิ์อย่างเต็มที่ การให้อภัยและความชอบธรรมผ่านมาทางพระองค์

คำอธิษฐาน

พระเจ้า พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม ผู้ทรงอำนาจ ข้าพระองค์ยอมรับว่าพระบุตรของพระองค์เป็นผู้ช่วยให้รอดและพระเจ้าของข้าพระองค์ พระเยซูคริสต์ ข้าพระองค์ขอบคุณ พระเยซู ที่เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์และจ่ายค่าไถ่สำหรับความผิดบาปของข้าพระองค์ พระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพระองค์ขอช่วยข้าพระองค์ที่อยากเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้น และมีความเมตตาในชีวิตของข้าพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น