اندیشه ها در مورد آیه امروز...

نام خداوند را بخوانيد! او را بعنوان خداوند قيام كرده خود اعلام نماييد! همچون مسيحيان اوليه، در تعميد با او شراكت كنيد. باشد كه خدا شما را به قوم مقدس خويش بيفزايد. بدانيد كه عيسى شما را از ناراستى اى كه دنيا و زندگى بسيارى از ما را آلوده ميسازد، نجات خواهد داد. همانطور كه مشاهده ميكنيد، خدا عيسى را فرستاد تا نجات بخشد، آزاد سازد، احيا كند، و بركت رساند. در شادى اين نجات شريك شويد. منتظر نباشيد! امروز، روز نجات است! در آن شركت كنيد. در آن شادى كنيد. آن را به ديگران منتقل نماييد. مسيح شاه ما، آمده است تا نجاتش را به همگان برساند!

دعای من

اى پدر متشكرم كه اولين بار عيسى را فرستادى تا بخاطر گناهانم بميرد! تو را سپاس ميگويم كه عيسى را بدرون قلبم فرستادى تا مرا تسلى و قوت بخشد و بر روى زندگى من كار كند! بيش از همه چيز، تو را بخاطر نجاتم شكر ميگويم. در نام عيسى دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات