اندیشه ها در مورد آیه امروز...

عيسى بدنيا آمد مثل هر بچه معمولى ديگر: زمان معين فرا رسيد، مادرش او را بدنيا آورد، در پارچه نرم( قنداق) پيچيده شده بود، و در يك گهواره نهاده شده بود. تنها فرقى كه با بچه هاى ديگر داشت اين بود كه او پسر خدا بود. گهواره او يك گهواره نوزاد نبود، بلكه جايگاه جمع آورى علوفه ذرت بود كه حيوانات از آن ميخوردند، اتاق او يك اصطبل بود، چون جايي برايش موجود نبود. تولد او نه تنها معمولى بود؛ بلكه استاندارد و حتى زير شرايط معمولى قرار داشت. آيا ميتوانيد تصورش را بكنيد؟ خداى قدوس و آفريننده تمام چيزها همچون يك نوزاد پا به جهان ما ميگذارد تا روش زندگى را همچون يكى از ما تجربه كند. چرا؟ چونكه او ما را دوست دارد و ميخواهد ما را به سرمنزل جاودانى پيش خود ببرد.عالى است! يك داستان عالى. عشقى عالى. خدايي عالى!

Thoughts on Today's Verse...

Jesus entered our world in the most normal of ways for a child: the time came, his mother gave birth, he was wrapped in soft cloth, and placed in a crib. Only this was the Son of God who was born. His crib was a corncrib where animals ate, not a baby's crib. His room was a stable because there was no room for him. It wasn't just normal; it was common, even below average conditions for his birth. Can you imagine? The Holy God who created everything enters our world as a baby to share our way of life as one of us. Why? He loves us and wants us to come home to him. Incredible! Incredible story. Incredible love. Incredible God!

دعای من

اى خداوند، خداى قادر مطلق، من چگونه ميتوانم بتو نشان دهم كه هديه پسرت چقدر برايم باارزش است؟ من غرق شگفتى و خوشى شده ام كه تو مرا اينگونه بطور بينظيرى محبت نموده اى. لطفن تمجيد و ستايش مرا هم بخاطر خودت و هم بخاطر پسرت بپذير. اى پدر مهربان، حمد برتو بخاطر هديه غيرقابل توصيفت . بنام مسيح. آمين.

My Prayer...

O Lord God Almighty, how can I ever show you how much the gift of your Son means to me? I am struck with wonder and joy that you should love me in this incredible way. Please accept my praise and adoration for both you and your Son. Praise to you, loving Father, for your indescribable gift! In Jesus' name. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of لوقا٦:٢-٧

نظرات