اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ببينيم كه اين آيه چه بما ميگويد. عيسى از نسل داود، و آن پادشاه ابدى اى است كه وعده داده شده بود. او نجات دهنده تمام اقوام است. او مسيح يا همان مِسايا، اميد موعود اسرائيل است. او خداوند، حاكم بر كل آفرينش و مالك زندگيهاى ما است. پرسش راستين اين است كه آيا ما امروز تصميم گرفته ايم كه عيسى تمامى اين چيزها براى ما باشد؟ اگر او امروز نجات دهنده شما نيست، چرا به او اجازه نميدهيد كه باشد؟ و اگر او منجى شماست، پس لازمست كه با چه كسي اين فيض را در ميان بگذاريد؟

دعای من

اى پدر، سپاسگزارم از اينكه عيسى را بعنوان منجى و خداوند من فرستادى. كمكم كن تا فيض تو و داستان او را با اشخاصى كه دوستشان دارم، در ميان بگذارم. لطفن اين اشخاص... را كه من قصد گفتن داستان عيسى به آنها را دارم، مبارك بساز. در نام گرانقدر منجيم عيسي ميطلبم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات