ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ลองดูที่ข้อความทั้งหมดนี้บอกเรานะครับ พระเยซูเป็นลูกหลานของดาวิด เป็นกษัตริย์นิรันดร์ของสัญญา พระองค์เป็นผู้ช่วยให้รอดของมนุษย์ทุกคน พระองค์เป็นพระคริสต์ พระเมสสิยาห์ เป็นสัญญาแห่งความหวังของอิสราเอล พระองค์คือพระเจ้าผู้ปกครองทุกสรรพสิ่งและเป็นเจ้าของชีวิตของเรา คำถามที่จริงคือว่าในวันนี้ เราได้ตัดสินใจว่าพระเยซูเป็นสิ่งที่เราได้กล่าวไปแล้วหรือไม่ ถ้าพระองค์ยังไม่ได้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคุณทำไมให้พระองค์เป็นล่ะครับ และถ้าเขาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคุณแล้ว ใครที่คุณจะต้องแบ่งปันพระคุณของพระเจ้านี้ด้วย

คำอธิษฐาน

พระบิดา ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ สำหรับการส่งพระเยซูมาเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์และผู้ช่วยให้รอด ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ในการพยายามที่จะแบ่งปันพระคุณและเรื่องราวของพระองค์ กับคนที่ข้าพระองค์รัก ขอทรงอวยพรคนต่อไปนี้ ซึ่งเป็นคนที่ข้าพระองค์อยากจะแบ่งปันเรื่องราวของพระเยซู อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น