ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ข้อความนี้บอกเราว่า พระเยซูเป็นลูกหลานของดาวิด เป็นกษัตริย์นิรันดร์ของคำสัญญา พระองค์เป็นผู้ช่วยให้รอดของมนุษย์ทุกคน พระองค์เป็นพระคริสต์ พระเมสสิยาห์ เป็นคำสัญญาแห่งความหวังของอิสราเอล พระองค์คือองค์เจ้าชีวิต ปกครองสรรพสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นและเป็นเจ้าของชีวิตเรา คำถามคือว่าในวันนี้ เราได้ตัดสินใจว่าพระเยซูเป็นทุกสิ่งที่เราได้บอกไปแล้วหรือยัง ถ้าในวันนี้พระองค์ยังไม่ได้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคุณ ทำไมไม่ให้พระองค์เป็นเสียเลยละ และถ้าคุณยอมรับพระองค์แล้ว มีใครบ้างที่คุณจะต้องแบ่งปันพระคุณของพระเจ้านี้ด้วย

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์ ที่ได้ส่งพระเยซูมาเป็นองค์เจ้าชีวิตและพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า โปรดช่วยข้าพเจ้าที่พยายามจะแบ่งปันพระคุณและเรื่องราวของพระองค์ให้กับคนที่ข้าพเจ้ารัก โปรดอวยพรคนเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าอยากจะแบ่งปันเรื่องราวของพระเยซูด้วย อธิษฐานในนามพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอด อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น