اندیشه ها در مورد آیه امروز...

پیام خدا محدود به یک کتاب، یک نبوّت، یا یک طومار نبود. شکر خدا را! این پیغام، این کلمه، جسم و خون و استخوان بر خود گرفت! شکر بر نام خدای قادر مطلق! این پیام، این کلام، در دور دستها، قدوس غیر قابل دسترس باقی نماند. خداوند، خدای اسرائیل متبارک باد! او در جسم انسانی به نزد ما آمد، و برای ما، عشق، امید، رهایی، رحمت، نجات، خوشی... را به ارمغان آورد.

Thoughts on Today's Verse...

God's message wasn't content to stay confined to a book, a prophecy, or a scroll. Praise God! This Message, this Word, took on flesh and blood and bones! Praise God Almighty! This Message, this Word, didn't remain far off, distantly holy and unapproachable. Praise the Lord, God of Israel! He came to us in human flesh, bringing us love, hope, redemption, mercy, salvation, joy...

دعای من

ای خدای قادر مطلق، نام تو را تمجید می نمایم و آنرا برمی افرازم، نامی که برتر از جمیع نامهاست. عشق تو عظیم تر حجم تمام اقیانوس هاست. رحمت تو گسترده تر از تمام افلاک موجود در فضای شناخته شده ما است. فیض تو ماورای محاسبات است. شگفت انگیز بودن نجات تو با هیچ چیز قابل قیاس نیست. تشکر مرا بخاطر برکت دادنم با تمام این چیزها در عیسی بپذیر، کسی که به دنیای من قدم گذاشت و در آن زیست تا من در تو مسکن گزینم. در نام خداوند مسیح، تو را میستایم. آمین.

My Prayer...

Almighty God, I praise and exalt your name above all names. Your love is greater than the volume of all of our oceans. Your mercy stretches farther than the great expanses of our known space. Your grace is beyond calculation. Your salvation is marvelous beyond compare. Thank you for blessing me with all of these in Jesus, who came and lived in my world so I can make my home in yours. In the name of Christ the Lord, I praise you. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of یوحنا ۱۴ :۱

نظرات