ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระคำของพระเจ้าไม่ได้จะอยู่แค่ในหนังสือ คำทำนายหรือหนังสือม้วน สรรเสริญพระเจ้า ข้อความนี้ คือพระคำนี้ได้กลายมาเป็นเนื้อหนัง เลือดและกระดูก สรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ข้อความนี้ คือพระคำนี้ ไม่ได้อยู่ห่างไกล หรือศักดิ์สิทธ์เกินเอื้อมหรือยากที่จะเข้าถึงเลย สรรเสริญพระยาห์เวห์ ผู้เป็นพระเจ้าแห่งอิสราเอล เพราะพระองค์ได้ส่งพระคำมาอยู่ท่ามกลางเรา "เต็มไปด้วยพระคุณและความจริง" พระองค์มาหาเราในร่างมนุษย์ และนำความรัก ความหวัง การไถ่ ความเมตตา ความรอด, ความสุข ...มาให้กับพวกเรา พระเยซูพระคำของพระเจ้า "ได้กลายมาเป็นมนุษย์และอยู่ท่ามกลางเรา"

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ข้าพเจ้าขอสรรเสริญและยกย่องพระนามของพระองค์เหนือนามทั้งปวง ความรักของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่กว่าจำนวนน้ำในมหาสมุทรทั้งสิ้นรวมกัน ความเมตตาของพระองค์แผ่ไพศาลกว้างไกลกว่าห้วงอวกาศที่เรารู้จัก พระคุณของพระองค์มีมากเกินกว่าที่จะคำนวณได้ ความรอดของพระองค์สุดยอดเกินกว่าที่จะเปรียบเทียบได้ ขอบคุณที่พระองค์ทรงอวยพรข้าพเจ้าด้วยทั้งหมดนี้ในพระเยซู ผู้ที่มาและอยู่ในโลกของข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะได้ไปอยู่ในอาณาจักรของพระองค์ ขอสรรเสริญพระองค์ ในนามของพระคริสต์องค์เจ้าชีวิต อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น