اندیشه ها در مورد آیه امروز...

خدا برکات عظیم و بیشماری در عیسی به ما بخشیده است. با این وجود، خدا مشتاق است تا برکاتی مضاعف به ما بدهد. چرا؟ خدا می خواهد ما را مبارک سازد چون... او خدایی سخاوتمند است... چون او پدر مهربان ما است... چون این طبیعت او است... چون او می خواهد که ما شبیه او باشیم! خدا برکتمان میدهد تا برای سایرین یک برکت باشیم!

دعای من

ای خداوند، تو به نحو فزاینده ای مرا برکت داده ای. از اینرو یاریم ده تا فرصت هایی را که تو هر روزه برایم فراهم میسازی را ببینم و دیگران را برکت دهم. مرا به کانالی برای جاری شدن برکاتت تبدیل کن. در نام خداوند خود عیسی مسیح میطلبم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات