ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าอวยพรเรามากในพระเยซู แต่พระองค์ก็ยังทรงปรารถนาที่จะอวยพรเรามากยิ่งขึ้น ทำไมน่ะหรือครับ? พระเจ้าปรารถนาที่จะอวยพรเราเพราะ ... พระองค์เป็นพระเจ้าที่เมตตา ... เพราะพระองค์เป็นพ่อที่รักเรา ... เพราะนั่นเป็นธรรมชาติของพระองค์ ... เพราะพระองค์ต้องการให้เราเป็นเหมือนพระองค์! พระเจ้าอวยพรให้เราเป็นพระพรให้กับผู้อื่น!

คำอธิษฐาน

พระเจ้า พระองค์ได้อวยพรข้าพระองค์อย่างมากมาย ดังนั้น ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้มองเห็นโอกาสที่พระองค์สร้างในแต่ละวัน เพื่อที่ข้าพระองค์จะอวยพรคนอื่นๆ อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น