இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

The life of Jesus is transformational. The resurrection of Jesus is transformational. The Gospel of Jesus is transformational. Jesus' gift of the Spirit is transformational. The proclamation of Jesus is transformational. The work of Jesus is transformational. In other words, Jesus is the key, the center, the hub, and the heart of what we do and why we do it. Paul also reminds us that Jesus Christ is our goal.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Father, please forgive me. I confess that in my zeal to help others, I have sometimes lost sight of Jesus' power to change their lives and relied on my own meager resources. As I seek to know Christ more perfectly and as I seek to be more like Christ in my daily character, please use me to lead others to him and to be like him. In the name of the Lord Jesus Christ, the name above all names, I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of கொலோசெயர் 1:28

கருத்து

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change