இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

What a glorious thought! What a lofty aspiration! What an incredible challenge! I am to have the same attitude as Jesus had. It's almost unthinkable. But just almost! You see, God calls us to this glorious, lofty, and unthinkable height because he calls us his children. He wants us to be humble and to be a servant just as Jesus was.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Almighty and Eternal Father, thank you for your unfathomable grace displayed in Jesus. Help his attitude of service, obedience, and sacrifice to pervade my soul and to influence my daily life. In the name of Jesus, Lord of lords I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of பிலிப்பியர் 2:5-6

கருத்து

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change