இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

"Jesus is the Son of God." Six simple words. They are much more than simple words, however; they are the doorway that opens our heart to God. So tonight, as you confess Jesus as God's Son, consciously and intentionally welcome God into your heart. The Father lives in the person who confesses the Son!

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Father, I want to live my life and center my heart in you. I gladly confess that Jesus is the Son of God, my Lord, and my Savior. I praise and thank you in the name of Jesus Christ. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 யோவான் 4:15

கருத்து