ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้า"ประโยคสั้นๆนี้ มีความหมายมากกว่าที่เราเห็น มันเป็นหนทางที่เปิดประตูใจเราไปสู่พระเจ้า ดังนั้นในคืนนี้ เมื่อคุณยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้า ก็ให้คุณยอมรับพระเจ้าเข้ามาในใจของคุณอย่างเต็มใจและแน่วแน่ เพราะพระบิดาสถิตอยู่ในผู้ที่ยอมรับพระบุตรของพระองค์

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ข้าพเจ้าอยากมีชีวิตและจิตใจที่จดจ่ออยู่กับพระองค์ ข้าพเจ้ายอมรับอย่างเต็มอกว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้า องค์เจ้าชีวิต และพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ ในนามของพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น