இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

One of the most amazing things about our God is that he is so gracious and compassionate. This is true even when we've "blown it big time." In fact, when we sin, he longs to forgive and cleanse, not condemn and punish. His grace rushes to greet our genuine heartbreak and heart-change with forgiveness, cleansing, and redemption.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Dear Father, when I sin, please help me see my sin as you do. Help my heart break over my sin when I've rebelled against you. I don't want to ever become callused or cold to your grace. I want to always appreciate the great cost you paid to redeem, to forgive, and to cleanse me with you grace. In Jesus' name I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of யோவேல் 2:13

கருத்து