இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

We often fail to realize that one of the very best ways we can make Kingdom leadership better is by being better followers. Kingdom leadership means that leaders will have to answer to God for how they have led. Kingdom citizenship means that we will be held responsible for how we have obeyed and blessed our leaders. What have you done to show your love, respect, and support for your church leaders lately?

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Almighty King, all authority and dominion belong to you. You alone are worthy of power and the right to rule. Please bless our leaders at church that they may lead by serving and following Christ. Please empower me to follow their leadership in ways that exalt the cause of Christ and bless the leaders in your Kingdom. May my life never be a burden to them or an embarrassment to you. In Jesus' name, I ask it. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of எபிரெயர் 13:17

கருத்து