இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

ஒருபோதும் தனித்து விடப்படுவதில்லை ! என்ன ஒரு வாக்குத்தத்தம் . தேவன் அவர்களோடும் , நம்முடனும் வாழ்வின் எல்லா காலங்களிலும் , நமது ஏற்றத் தாழ்வுகளிலும் , சோதனைகளிலும், வெற்றிகளிலும்,இன்னுமாய் மரணத்திலும் நம்முடனே இருக்கிறார் (பார்க்க சங்கீதம் 139). எனவே நாம் பெலன்கொண்டு திடமனதாயிருந்தால் அவருடைய வல்லமையை உணரலாம். நாம் எப்பொழுதும் தனித்து விடப்படுவதில்லை!

Thoughts on Today's Verse...

Never abandoned! Never alone! What a promise. God will go with him, and us, through all the seasons of life, through all our ups and downs, through temptations and triumphs, even through death (Psalms 139:1-24). So we can take courage and feel his strength. We are not alone!

என்னுடைய ஜெபம்

இருப்பவரும் இருந்தவரும் வரப்போகிறவருமாகிய தேவனே , மற்றவர்கள் அனைவரும் அடியேனை கைவிட்டு, புறக்கணித்த வேளைகளில் என்னுடனே இருந்து,தங்கியதற்காக உமக்கு நன்றி. மாற்றம் நிறைந்த என் வாழ்வில் நீர் மாத்திரமே நிலையானவராய் இருந்தமைக்காக உமக்கு நன்றி . உம்மை மகிமைப்படுத்தவும், உம்மை பற்றி மேன்மேலும் அறிந்து கொண்டு, எனது கடமைகள் மற்றும் உறவுகளில் மேலும் உறுதியாய், உண்மையுள்ளவனாக இருப்பதற்கு எனக்கு உதவிச்செய்யும் . இயேசுவின் மூலமாய் நான் ஜெபிக்கிறேன். ஆமென்.

My Prayer...

O God who is and was and is to come, thank you for being there and staying there when all others forsake and leave. You are the one constant in my life so full of change. Help me become more steadfast and faithful in my commitments and relationships to honor you and to learn more about you. Through Jesus I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of  யோசுவா 1:9

கருத்து