இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

Some critics of preaching and preachers say, "I would rather see a sermon any day than hear one." I'm not distressed because people want to "see a sermon," but because some who preach don't "practice what they preach." Their hypocrisy discredits the message of Christ in the ears of our critics. As leaders — whether as friends, parents, or in positions of authority — our primary tool of influence should be our life of faithfulness, character, and compassion. Do you practice what you "preach"? All of us who seek to influence others redemptively, MUST! Why? Because most folks need to both hear and see the message before it becomes a part of them.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Lord God Almighty, please forgive me, equip me, and make me fit for your service. Please help me, dear Father, as I try to live a life worth imitating and to lead others to Jesus. I know I can't do either of those without your power and grace transforming my life. In Jesus' name I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of பிலிப்பியர் 3:17

கருத்து