இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

The Cross is such an offensive symbol when viewed in its most basic and raw form. For God to become human flesh and live among us is unbelievable enough. For God to be subject to the vagaries and rigors of mortality and human needs is unthinkable. For God to endure the indignities and inhumanities of the Cross is preposterous. But, that is the Gospel. What appears to be foolish, weak, and offensive has the power to re-make us and inspire us to unparalleled faith. When we come to the Cross and Resurrection of Jesus, we come to the impossible which was accomplished by God's grace for us and in us. Only God would bring us salvation in such a way.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Holy and gracious Father, I know that the Cross may be silly to some people. I know that many people who wear the Cross as a symbol don't honor it. But Father, I confess that Jesus' willingness to go to the Cross for me is powerfully convicting and amazingly reassuring. Thank you for this gift of love and sacrifice of grace. In Jesus' name. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 கொரிந்தியர் 1:27

கருத்து