இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

What do you seek out of today? Do you seek good? Or will you pursue evil by nursing a grudge, spreading some gossip, or feeding a lust? God longs to be with us, and he has promised to never leave us. But where God goes, his character, his righteousness, and his goodness are sure to follow!

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Good and loving Father, thank you for showing me what goodness looks like by sending Jesus. Thank you for filling me with your Spirit so I can produce your good spiritual fruit. Thank you for putting me within the Body of Christ, your people, so I can have opportunities to do good deeds for those in need of care. But deep down, Father, I recognize that you alone are truly good. Help me as I seek you, your character, and your goodness in my life. In Jesus' name I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ஆமோஸ் 5:14

கருத்து

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change