இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

James always packs a lot into a small space. Let's focus on the center of this call to holiness: let's draw ourselves closer to God. When we come into God's presence and draw close to him, we know our thoughts, our motives, and our behaviors will be seen for what they are in the light of his holiness and righteousness. At the same time, we know that the devil is forced out by the radiance of our Father's holy life. Let's seek after God. Let's long to draw near to him. Let's ask him to cleanse us and make us wholly his and make us completely holy!

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Righteous Father, thank you for your love and forgiveness. Now, dear Father, help me as I seek to draw closer to you and as I seek to know you better. Purify my heart of any duplicity or secret sin. Cleanse my conscience and empower me to be an example of your grace and holiness. In Jesus' name I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of யாக்கோபு 4:7-8

கருத்து