இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

Throughout Scripture, God reminds us that if our trust is in him and if we share his blessings with others, he will make sure we have all that we need. How can we be sure? Look at Jesus!

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Dear Father, please forgive me for trying to find my security and hope in things other than you. I know that there is no other source of hope, freedom, and security than you. Help me tear down every idol that I may have erected that dilutes or distorts my trust in you. In Jesus' name I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of பிலிப்பியர் 4:19

கருத்து