இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

Discipline is not only important to us, but also to those who are influenced by our actions. So often we undervalue the impact of our personal decisions on others. But God has placed each of us in a circle of influence to be a blessing and a redemptive influence on those around us. To choose what is foolish, to ignore godly correction, not only jeopardizes our own future, but also the future of others.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Father, humble and correct me gently. I know I am weak and not where I want to be spiritually. Mature me with your Spirit and correct me with your Word, your shepherds, and your discipline. Make my influence a blessing to those you have placed around me. In Jesus' name I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of நீதிமொழிகள் 10:17

கருத்து