இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

நீங்கள் பார்த்த ஒருவர் நண்பராக இருப்பதற்கான சிறந்த உதாரணம் என்ன? வேதாகமம் பல விளக்கங்களையும் எடுத்துக்காட்டுகளையும் வழங்குகிறது. எனக்கு மிகவும் பிடித்த உதாரணங்களில் ஒன்று திமிர்வாதத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மனிதனைப் பற்றிய நிகழ்வாகும், அவருடைய நண்பர்கள் அவரை இயேசுவிடம் அழைத்துச் செல்ல மிகவும் தீவிரமானவர்கள். ஜனக்கூட்டம் கர்த்தரிடம் செல்லும் வழியைத் தடுத்தபோது, ​​அவர்கள் படைப்பாளிகளாகி, தங்கள் நண்பரை இயேசுவிடம் கூரையைப் பிரித்து இறக்கிவிட வகை தேடினர்! அவர்களின் விசுவாசமும், அவரை இயேசுவிடம் கொண்டு செல்வதற்கான அவர்களின் முயற்சியும் இறுதியில் அந்த மனிதனின் மன்னிப்பு மற்றும் குணமடைய வழிவகுத்தது. உம்மைப் பற்றி எனக்குத் தெரியாது, ஆனால் நான் அப்படிப்பட்ட நண்பனாக இருக்க விரும்புகிறேன் — இயேசுவின் ஆசீர்வாதத்தைப் பெறுவதற்காக அவரிடம் நண்பர்களைக் கொண்டுவர எதையும் செய்யும் ஒருவராக இருக்க விரும்புகிறேன் !

என்னுடைய ஜெபம்

பரிசுத்த பிதாவே, நான் என்னுடைய நண்பர்கள் மற்றும் அறிமுகமானவர்களை (இங்கே பல கிறிஸ்தவர் அல்லாத நண்பர்களை ) இயேசுவிடம் வழிநடத்த முயற்சிக்கும்போது என்னை ஆசீர்வதியுங்கள். அவர்கள் இயேசுவின் இரட்சிப்பின் வல்லமையையும், அன்பான கிருபையையும், பூரண குணமாக்குதலையும், சிறப்பான விடுதலையையும் இயேசுவில் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். அவர்கள் கிறிஸ்துவிடம் வருவதைக் காண என் துரித உணர்வை ஒருபோதும் இழக்காமல், கர்த்தராகிய தேவனை உங்கள் இருதயங்களில் பரிசுத்தம்பண்ணுங்கள்; உங்களிலிருக்கிற நம்பிக்கையைக்குறித்து உங்களிடத்தில் விசாரித்துக் கேட்கிற யாவருக்கும் சாந்தத்தோடும் வணக்கத்தோடும் உத்தரவுசொல்ல எப்பொழுதும் ஆயத்தமாயிருங்கள் (1 பேதுரு 3:15).இதைச் செய்வதற்கான உறுதியையும் சாதுர்யத்தையும் எனக்குக் கொடுங்கள். இயேசுவின் பெயரில், நான் இயேசுவைப் பகிர்ந்து கொள்ள முயற்சிக்கையில் ஞானத்தையும் துரித தன்மையையும் கேட்கிறேன். ஆமென்.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

கருத்து