இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

What kind of reputation does your church have? What is your dream for the congregation you attend? So many of us have such short-sighted goals for our churches. The church at Thessalonica was only a few months old and its reputation for sharing their faith had become known all over the Roman Empire. Now that's the kind of reputation I want the congregation I work with to have! How about you?

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

O Lord God Almighty, please fill our congregation with the power of your Holy Spirit so that with sensitivity and courage we may share the good news of your grace in Jesus Christ. Please be with our missionaries, our ministers, and all of our members so that we may display and declare the Gospel of salvation to our friends, our neighbors, and people all over the world. In Jesus' name I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 தெசலோனிக்கேயர் 1:8

கருத்து