இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

இயேசு பரிபூரணமானவர், மாசற்றவர், பரிசுத்தமானவர், நீதியுள்ளவர், சுத்தமானவர். ஆயினும் அவர் வெறுக்கப்பட்டவர் ஆனார்: பாவம். உலகத்தின் பாவ பாரத்தைச் சுமந்துகொண்டு சிலுவையில் அதைச் செய்தார். அப்படியென்றால், இயேசு ஏன் அப்படிச் செய்தார்? ஏனென்றால், கர்த்தர் நம்மை நேசித்தார், மேலும் அவர் என்னவாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பினார்: தேவனுடைய நீதியாக . பாவத்தை வெறுத்ததை விட தேவன் நம்மை நேசித்தார் என்பதே இயேசு பூமிக்கு வந்ததின் பெரிய உண்மை (யோவான் 3:16-17). தேவன் , எல்லா மக்களிடமும் தேவனுடைய அன்பை வெளிப்படுத்துவதற்காக இயேசு பாவம் மற்றும் மரணம் நிறைந்த நமது உலகில் நுழைந்தார், பின்னர் நம்மை தேவனுடைய நீதி விளங்க தம்மை ஒப்படைத்தார். வார்த்தைகள் போதுமான அளவு விவரிக்க முடியாத அளவுக்கு மிகப் பெரிய ஈவு , அவருடைய ஈவுக்காக தேவனைப் போற்றுங்கள்!

Thoughts on Today's Verse...

Jesus was perfect, spotless, holy, righteous, and clean. Yet he became what he hated: sin. He did that on the cross, carrying the weight of the world's sin. So, why would Jesus do such a thing? Because the Lord loved us and wanted us to be what he is: the righteousness of God. The great truth of Jesus coming to earth is that God loved us more than he hated sin (John 3:16-17). As God, Jesus entered our world of sin and death to demonstrate God's love for all people, then gave himself to make us God's righteousness. Praise God for his gift, a gift that is too great for words to adequately describe!

என்னுடைய ஜெபம்

சர்வவல்லமையுள்ள மற்றும் அன்பான பிதாவே , இயேசுவின் தியாகத்தால் என்னைப் பரிசுத்தமாக்கி - உமது நீதிக்காக - இயேசுவை சிலுவையில் தந்ததற்கு நன்றி. அன்பான இரட்சகரே, சிலுவையில் மரித்ததின் மூலம் மட்டுமல்ல, என் பாவமாகி, என் குற்றத்தை சுமந்துகொண்டு இவ்வளவு பயங்கரமான விலையைச் செலுத்தியதற்காக நன்றி. அன்பான பிதாவே , உமது திட்டத்திற்காக உமக்கே எல்லா கனமும், துதியும் செலுத்துகிறேன் , அன்பான இயேசுவே, உமது அன்பான தியாகத்திற்கு நன்றியும் மகிமையும் உமக்கே. ஆமென்.

My Prayer...

Almighty and loving Father, thank you for making me holy — your righteousness — and doing that by the sacrifice of Jesus. Thank you, dear Savior, for paying such a horrible price, not just by dying on the cross but also by becoming my sin and carrying away my guilt. All praise to you, dear Father, for your plan, and thanks and glory to you, dear Jesus, for your loving sacrifice. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 2 கொரிந்தியர் 5:21

கருத்து