இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

Can you think of a more frightening thought than God not forgiving our sins? We know how much he paid so our sins could be forgiven! We know how much he loves us! We know how much he wants us to be in relationship with him! So why would he withhold his forgiveness? Because we demonstrate that we have not received it or do not understand it! God is gracious and he will not accept those who are not gracious!

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Holy God, there are those that I do find it difficult to forgive. Please, right now while I'm praying, soften my heart by your Spirit, cleanse my soul of any bitterness or resentment, and please empower me to let go of the pain of the past and forgive. I thank you for this grace to not only be forgiven, but to also forgive. In Jesus' name I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of மத்தேயு 6:15

கருத்து