இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

While we may have goals and a sense of mission about our lives, our lives are not really ours to plan. Every day must be greeted as a gift from God. Every goal must ultimately be pursued to his glory. Every true sense of direction is a gift to us from our Father's Word or his Spirit.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Wise and loving Father, lead me by your Holy Spirit. Fill me with your holy wisdom. Guide me into a more complete understanding of your will for my life. Please give me the wisdom to live each day with character and holy grace. In Jesus' name I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of எரேமியா 10:23

Verse of the Day Wall Art

கருத்து