இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

There is no hiding from God, but for those who willingly and joyously seek him, there is comfort, power, and hope in knowing his presence is ever with us.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

El Shaddai, God of the Mountains, be my source of strength as I seek your presence. I acknowledge your presence in all I do and everywhere I go. Please, don't just keep blessing me, but use me to bless others in your name. In Jesus' name I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of எரேமியா 23:24

கருத்து