இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

God is a shield whose Word can be trusted. His way is not only true, but it is also life-giving. But, we must take refuge in him if his flawless word and his perfect way are going to be blessings and his presence is going to bless us as our shield. Our allegiance, reliance, and dependence must be voluntarily placed in him and lives must be committed to living by flawless word.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

God of our Fathers, Abraham, Isaac and Jacob, I trust my soul and future to you. You are my strength and shield. Please protect and guard me, my family, and your church from the Evil One. Please keep us physically safe, spiritually vibrant, and morally upright as we serve you this summer and seek to honor your will by obeying your Word. In Jesus' name. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of சங்கீதம் 18:30

கருத்து