இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

As we seek to please God and trust in his grace, more grace is supplied — we are given relationship with each other. And while Jesus' death was "once for all," its cleansing power goes on and on as long as our hearts are tuned to his grace and our hearts seek to walk his path.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Loving Father, thank you for the gift of Jesus and the cleansing his death brings me. Help me today to live a more dedicated life. Thank you for the assurance that as I seek your will and live your life you are also forgiving me of my sins and cleansing me and making me new. Through the intercession of Jesus, and in his mighty name, I offer these words of thanks. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 யோவான் 1:7

கருத்து