இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

God gives us two gifts that fulfill the Law's righteous demands, but which the Law itself could never give us. First, he gives us the perfect sin offering — his Son Jesus — to forgive, cleanse, and redeem us from our sin. Second, he gives us his Spirit to empower us to be what he wants us to be. God gives us in the New Covenant what the Law and the Prophets promised was coming. Praise God for his plan, his promises, and his gifts!

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Thank you, Heavenly Father, for your incomparable kindness and grace in giving me your great and perfect gifts of your precious and perfect Son and the blessed Holy Spirit. In Jesus' name, and by the intercession of the Holy Spirit, I praise and thank you dear Father. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ரோமர் 8:3-4

கருத்து