ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าให้ของขวัญแก่เราสองอย่าง ที่เติมเต็มสิ่งที่กฏเรียกร้องให้ทำเพื่อจะทำให้พระเจ้ายอมรับ แต่เป็นสิ่งที่ตัวกฎเองไม่สามารถให้เราได้ อย่างแรกคือ พระเจ้าให้เครื่องถวายบูชาไถ่บาปที่ไร้ตำหนิแก่เรา คือพระเยซูพระบุตรของพระองค์ เพื่อให้อภัย เพื่อชำระล้างและไถ่เราจากความบาปของเรา อย่างที่สองคือ พระเจ้าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อเสริมกำลังเราให้เป็นคนที่พระเจ้าต้องการให้เป็น ในคำสัญญาใหม่ พระเจ้าให้เราในสิ่งที่กฎของโมเสส และผู้พยากรณ์ ได้ทำนายไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วว่าจะเกิดขึ้น สรรเสริญพระเจ้าสำหรับแผนงานของพระองค์ คำสัญญาของพระองค์ และของขวัญทั้งหลายจากพระองค์

คำอธิษฐาน

ขอบคุณพระบิดาในสวรรค์ สำหรับความเมตตากรุณาอันหาที่เปรียบไม่ได้ และพระคุณของพระองค์ที่ให้ของขวัญที่ยอดเยี่ยมที่สุด คือพระบุตรอันเป็นที่รักและพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ ข้าพเจ้าขอสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ในพระเยซู และด้วยความช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น