இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

Isn't it amazing how the more we try to fix things for ourselves, the more we focus on "looking out for number 1," and the more we also find ourselves isolated from meaningful relationships that make life worth living. "If you want to have a friend, then be a friend," the saying goes. You know what? It's right! It's easy to seek what is only for our own good. That's what most folks do as a matter of course. But what makes Christians redemptive, what makes them like God, is their willingness to think of others before themselves!

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Father, forgive me, because I know that I am often selfish and seldom think through the implications of my decisions based on the needs of others. I want to have the mind of Christ and be more selfless and sacrificial with everyone who needs your grace and the tenderness that you have placed within me to share with them. Please bless me as I seek to be like your Son in this area of my life. In Jesus' name. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 கொரிந்தியர் 10:24

கருத்து