இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

Who are you listening to in your life? We can hear all sorts of different voices, but we can follow only one. So who are you going to listen to as you make your decisions about morality, values, ethics, and character? Who has earned the right to be heard regarding life, death, salvation, and sin? God makes it unmistakably clear; we must listen to his Son Jesus!

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Almighty God, please help me silence the voices of doubt, deception, and demagoguery that surround me. Help me hear the voice of Jesus and follow him and obey your will in all things no matter what everyone else around may choose to do. In Jesus' name I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of மாற்கு 9:7

கருத்து

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change