இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

God's holiness is unapproachable except through the gift of his grace. When we disregard God's holiness, we profane what is precious and sacred. God will be known and shown as holy; if not by his people, then by his action. Let's take our worship of God seriously, honoring him with our reverence and awe (Hebrews 12:28-29). But, let's not confine worship to only what we do in church. Let's realize that all of our life is worship (Romans 12:1-2) and live out our lives with a commitment to be holy in all we do (1 Peter 1:15-16) — in both the worship with our lips and the worship with our lives (Hebrews 13:15-16).

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Almighty and Most High God, holy and perfect in righteousness, forgive me for my sins. Cleanse me and make me holy by the transforming and sanctifying power of your Holy Spirit. May my life be lived as a holy sacrifice to you. In Jesus' name I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of லேவியராகமம் 10:3

கருத்து