ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ไม่มีใครเข้าถึงความบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้ ยกเว้นผ่านทางของขวัญแห่งพระคุณของพระองค์ เมื่อเราไม่ใส่ใจในเรื่องความบริสุทธิ์ของพระเจ้า ก็เท่ากับว่าเราดูหมิ่นสิ่งที่มีค่าและศักดิ์สิทธิ์ คนจะต้องรับรู้และเห็นว่าพระเจ้านั้นบริสุทธิ์ ไม่ผ่านมาทางคนของพระองค์ ก็ผ่านมาทางการกระทำของพระองค์เอง ให้เรานมัสการพระเจ้าอย่างจริงจัง และถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วยความเคารพยำเกรง (ฮีบรู 12:28-29) แต่อย่าจำกัดการนมัสการของเราแค่ในโบสถ์เท่านั้น ให้เราตระหนักว่าทั้งชีวิตของเราคือการนมัสการ (โรม 12:1-2) และให้เราตั้งใจที่จะใช้ชีวิตให้บริสุทธิ์ในทุกสิ่งที่เราทำ (1 เปโตร 1:15-16) - ทั้งการนมัสการด้วยริมฝีปากและด้วยชีวิตของเรา (ฮีบรู 13:15-16)

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์และใหญ่ยิ่งสูงสุด ผู้บริสุทธิ์และสมบูรณ์แบบในความชอบธรรม โปรดยกโทษความผิดบาปให้กับข้าพเจ้าด้วย และโปรดชำระและทำให้ข้าพเจ้าบริสุทธิ์ ด้วยฤทธิอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงและชำระมลทินได้ ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นเครื่องบูชาที่บริสุทธิ์แด่พระองค์ด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น