இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

Christ is both the fulfillment of the Law (the goal and destination of the Law) and also the end of the Law. We are no longer judged on the basis of law-keeping. True, the standard used for us is the righteousness of God, but this is a standard that Jesus meets in us and for us by being the sin offering for us and sending the Spirit to empower us. This means that God can declare us righteous while at the same time transforming us to strive toward being righteous in the way we live. The Law's goal is fulfilled and finds its completion in Christ as his salvation transforms us.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Dear Father, I do believe that Jesus is your dear Son, sent to be my Savior, crucified for my sins, and raised from the dead for my victory. I trust my salvation to him and thank you for your incredible gift of grace. In the name of Jesus Christ my Lord. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ரோமர் 10:4

Verse of the Day Wall Art

கருத்து