இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

I love a request that a good friend regularly makes of the Lord: "Humble me gently, Father." Transformation is hard work and requires even more patience on God's part than it does on our part. We thank God for his grace which lets us admit our sin and yet still come into his holy and awesome presence. Thankfully he doesn't treat us as we deserve, but as we need (cf. Psalm 103).

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Dear God, I sin. I don't like it that I do, but I still find myself succumbing to some of my long-standing weaknesses. Please correct me and put me on the path of righteousness. Even more than wanting to please you, I want to honor you, so please, gently and consistently rid my heart of duplicity, deceit, and spiritual weakness. Nurture me in holiness. Change me to be more like Christ the Lord. In Jesus' name. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of எரேமியா 10:24

கருத்து