இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

How do we win the hearts of those who are hostile to us so that they will follow Jesus? While we need skilled defenders and expositors of biblical truth, the way most of us will win others is by the way we live and by the way we treat them. No matter how much criticism and harsh treatment we may receive, our deeds must remain Christ-like. To do less is to rob others of a chance to see the living Christ in action.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Holy and righteous Father, please forgive me for not being more aware of my influence on others, especially those who do not know Christ. Please fill me with your Spirit and strengthen me so that I can stand up under the criticism and scrutiny that sometimes comes my way. Help my life to impact others so that they may see the truth of what I believe and the hope by which I live. In Jesus' name. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 பேதுரு 2:12

கருத்து