இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

As we enter the month often associated with giving thanks, this reminder from Moses is an important one! We so easily forget to give thanks when things are going well. It's easy for us to whine and ask God to help us when we are in trouble, but we often feel like we "deserve" the good things that happen to us. God reminds us that what we have is simply a confirmation of his grace and his faithfulness to do what he has said. We need to remind ourselves, and each other, that the blessings we have come from his hand and not because we deserved them more than someone else.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Generous Father, forgive me for my forgetfulness. Deep down I know I don't deserve all the good things you have poured into my life, yet I sometimes find myself thinking that I've earned them. Use your Spirit to forge in me a heart like Jesus, who did deserve everything good and yet gave it all up to come to earth and give me the greatest gift imaginable — the gift of your salvation! Thank you so much for this gift of grace and the many other undeserved gifts that you have lavished on me. In Jesus' name I thank you. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of  உபாகமம் 8:18

கருத்து